Regulamin aplikacji

I. Postanowienia wstępne

 1. Aplikacja Szafunia.pl (dalej: „Aplikacja”) udostępniana jest przez serwis internetowy szafunia.pl, zwaną dalej szafunia.pl.
 2. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest tylko na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Przed przystąpieniem do korzystania z Aplikacji należy uważnie przeczytać niniejszy Regulamin. Przystępując do korzystania z Aplikacji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. Definicje

 1. Użytkownik – osoba korzystająca z Aplikacji.
 2. Serwis – internetowy serwis tematyczny oferowany przez szafunia.pl.
 3. Facebook, Serwis Facebook – Serwis społecznościowy Facebook, prowadzony m.in. pod adresem www.facebook.com
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.

III. Zasady korzystania z Aplikacji

 1. Aplikacja udostępniana jest w serwisie szafunia.pl oraz w Serwisie Facebook.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji jest nieodpłatne, z wyłączeniem kosztów dostępu do sieci Internet, które to koszty ponosi Użytkownik.
 3. W celu skorzystania z Aplikacji konieczne jest:
  a) Posiadanie przez Użytkownika konta w Serwisie Facebook.
  b) Wyrażenie przez Użytkownika zgody na publikację w serwisie szafunia.pl: informacji o Użytkowniku zawartych w jego profilu w Serwisie Facebook oraz informacji o aktywności Użytkownika realizowanej poprzez Aplikację; jak również wyrażenie przez Użytkownika zgody na publikację w Serwisie Facebook informacji o aktywności Użytkownika realizowanej poprzez Aplikację, stosownie do indywidualnych ustawień prywatności dotyczących konta danego Użytkownika w Serwisie Facebook.
  c) Dokonanie przez Użytkownika zalogowania do Aplikacji za pomocą loginu i hasła właściwego dla konta Użytkownika w Serwisie Facebook.

IV. Zasady działania Aplikacji

 1. Aplikacja umożliwia wymianę informacji pomiędzy Użytkownikiem a innymi użytkownikami Serwisu Facebook o działaniach Użytkownika realizowanych w serwisie szafunia.pl.
 2. W szczególności Aplikacja umożliwia:
  a) Prezentację profilu posiadanego przez Użytkownika w Serwisie Facebook na stronach serwisu szafunia.pl.
  b) Informowanie przez Użytkownika innych użytkowników Serwisu Facebook, poprzez profil Użytkownika posiadany w Serwisie Facebook, o aktywnościach podejmowanych przez Użytkownika w ramach serwisu szafunia.pl, takich jak m.in. informowania o przeglądanych treściach dostępnych w serwisie szafunia.pl, polecanie tych treści użytkownikom Serwisu Facebook.
  c) Polecanie przez Użytkownika korzystania z Aplikacji użytkownikom Serwisu Facebook.
 3. Użytkownik ma w każdym momencie możliwość usunięcia określonych informacji prezentowanych przez niego poprzez Aplikację, jak również wyłączenia poszczególnych funkcjonalności Aplikacji.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Aplikacji. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednią opcję dostępną w koncie Użytkownika w Serwisie Facebook.
 5. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji poprzez opcje wskazaną w ust. 4 powyżej powoduje zaprzestanie prezentowania informacji o aktywnościach Użytkownika zrealizowanych podczas korzystania z Aplikacji w Serwisie Facebook.
 6. Ponowne uruchomienie Aplikacji spowoduje przywrócenie prezentowania informacji o Facebook o działaniach Użytkownika realizowanych w serwisie szafunia.pl, z wyłączeniem informacji uprzednio skasowanych.
 7. Użytkownik akceptując aplikację serwisu szafunia.pl dopisuje się do subskrypcji obrazków które będą się pojawiać na tablicy użytkownika w serwisie Facebook. Użytkownik możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji poprzez usunięcie aplikacji ze swojego konta na serwisie Facebook. Aby dokonać powyższej czynności należy w ustawieniach prywatnych konta, odnaleźć zakładkę ustawienia aplikacji, następnie usunąć aplikacje szafunia.pl.

V. Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Aplikacji.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres szafunia.mail@gmail.com
 3. Szafunia.pl rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

VI. Polityka prywatności

 1. Serwis szafunia.pl informuje, iż podczas korzystania z Aplikacji w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji, w tym Aplikacji.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  Pełna treść dokumentu polityka prywatności szafunia.pl dostępna jest dla wszystkich Użytkowników na stronie http://www.szafunia.pl/polityka.html
 3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zapisanie plików "Cookies" na jego urządzeniu może to jednak uniemożliwić korzystanie z Aplikacji lub jej funkcjonalności. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu udostępnianej w przeglądarce internetowej.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Szafunia.pl zastrzega sobie prawo do dodawania lub usuwania poszczególnych funkcjonalności Aplikacji. W takim wypadku Użytkownicy zostaną poinformowani o dokonanych zmianach, a w razie konieczności, dokonane zostaną odpowiednie zmiany Regulaminu.
 2. Szafunia.pl zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie http://www.szafunia.pl/regulamin_aplikacji.html oraz komunikowane uprzednio Użytkownikom w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian, sposób.
 3. Szafunia.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną przez niego i niezależną od niego niedostępność bądź ograniczoną dostępność Aplikacji wskutek problemów z przesyłaniem danych (w tym w szczególności związaną z niedostępnością bądź ograniczoną dostępnością Serwisu Facebook), ani też nie gwarantuje, że zasoby sieci Internet będą wolne od zakłóceń bądź błędów.